Norsk Elektro Optikk AS
specialists in electro optic technology
What is this? Click on image to find out.
Home Research Activitites Products and Services News and Publications Company Information Contact Information
News
Publications
About This Web site

7. mai 2018
Utlysning av NEO Stipendet

Har du en produkt-idé du vil utforske videre og være med på å kommersialisere?
Vil du bli del av et inspirerende og innovativt fagmiljø som skaper nye fotonikk-baserte produkter?

Norsk Elektro Optikk AS lanserer NEO-stipendet!

Norsk Elektro Optikk AS (NEO) eies av Irma Salo Jæger og Tycho Jægers stiftelse. Vi arbeider med FoU-baserte satsinger av høy kvalitet innenfor elektro-optikk/fotonikk, hvor vi kan ta høy teknisk og kommersiell risiko.

I vår innovasjonsvirksomhet investerer vi i prosjekter med ambisjonen om at idéer, forskningsresultater og ny teknologi vil skape produkter som løser konkrete utfordringer for industri og samfunn.

NEO lanserer nå et źNEO-stipend╗, og vi inviterer forskere og mindre forskningsgrupper som har produktidéer innenfor fotonikk/elektrooptikk og tilstøtende fagområder til å ta kontakt!

Gjennom NEO-stipendet vil vi finansiere en eller flere stillinger for å arbeide med verifisering og kommersialisering av idéen. Vi tilbyr samtidig den nødvendige tilgangen til infrastruktur. Vi tror at samarbeid med våre øvrige ansatte og støtte til prosjektledelse, forretningsutvikling og markedsarbeid også vil øke muligheten for suksess. Vi ser gjerne at søkeren/søkergruppen oppretter eller opprettholder samarbeidsrelasjoner med andre relevante miljøer, og stipendet kan inneholde midler til å utvikle slikt samarbeid.

Varighet vil være avhengig av type prosjekt, men den første verifiseringsfasen bør avsluttes i løpet av 1 - 2 år. Det langsiktige målet er at nye, innovative løsninger skal introduseres i markedet. Dersom arbeidet utvikler seg tilfredsstillende, er det gode muligheter for forlengelse eller fast ansettelse. Vi vil være opptatt av å skape forutsigbarhet og gode rammer for de som får stipendet.

Søkeren/søkergruppen må ha en konkret prosjekt- eller produktidé som ønskes verifisert og realisert i samarbeid med NEO og industrielle og/eller akademiske partnere.

Til gjengjeld ønsker vi at rettigheter til de ideene og produktene som utvikles under stipendperioden tilfaller NEO. Oppfinnere og idehavere vil få belønningsordninger dersom arbeidet fører til kommersiell gevinst. Så lenge våre kommersielle muligheter sikres, vil vi også støtte publisering av resultater.

Vi ønsker primært at stipendet skal tildeles en liten gruppe (2-3 personer) som allerede arbeider sammen som et velfungerende team. Sammensetningen av teamet må være tilpasset idéen/prosjektet/produktet som det skal arbeides med. Det bør ligge forskningsresultater til grunn for arbeidet. Det er også mulig å lansere en søkergruppe der ikke alle deltar på fulltid. Enkeltpersoner kan også søke, men vedkommende bør spesifisere hva slags team han/hun ønsker å arbeide i for å kunne gjennomføre sitt prosjekt. NEO kan være behjelpelig med å komplettere prosjektteam.

Vi ber om at interesserte søkere/søkergrupper kontakter oss innen 15 juni 2018. I første omgang ønsker vi en kort beskrivelse av ideen og teamet som skal arbeide med den, samt noen ord om hva du/dere ser at må gjøres i prosjektet. Maks fire A4-sider tilsammen. Det er viktig at prosjekt/produktidéer i første omgang ikke beskrives på en slik måte at det er nødvendig med taushetserklæringer (NDA) eller liknende. Vi kan også gjerne ta et møte/en samtale med interesserte før eventuell søknad og dokumentasjon sendes oss, slik at begge parter får et avklart bilde av mulighetene og premissene for videre diskusjoner.

I beslutningsprosessen vil vi ha støtte av en evalueringskomite bestående av to NEO-medarbeidere og to internasjonalt anerkjente forskere med bred erfaring i industrielt samarbeid. Vi håper at endelig beslutning om tildeling av stipend kan tas tidlig i september. Vi vil være meget fleksible mhp oppstartstidspunkt. Dersom vi ikke finner kandidater med egnede prosjekter, forbeholder vi oss retten til å gjøre en fornyet utlysning.

Idéens originalitet, kommersielle potensial, tilknytning til NEOs øvrige aktiviteter/kompetanse og søkerens/søkergruppens personlige profil vil tas i betraktning under evaluering og beslutning. NEO jobber for et mer kjønnsbalansert miljø og oppfordrer kvinner eller grupper med kvinnelige medlemmer om å søke.

Bottomm menu: [Contact] [Maps and Directions] [About NEO] [About this Site]
© Norsk Elektro Optikk AS 2018. All rights reserved